Marknad

”Ekonomisk tillväxt bör ersättas med kvalitetsförbättringar för samhället”
Lars Wesén

Compacta AB menar att  produkten CompactaSteril får en direkt applikation inom olika marknadssegment. I länder med utvecklad sjukvård även veterinärvård, är produkten ett alternativ till operationsrum vid definierade invasiva ingrepp. I länder med mindre utvecklad sjukvård, ex katastrofer och militär sjukvård är CompactaSteril det enda alternativet.

Intervjuer
Intervjuer har gjorts med personer inom specifika målgrupper  på olika nivåer. Samtal med utgångspunkt från produktidé och enkel beskrivning av fakta via hemsida samt demonstration av prototyp. Det har utförts en första marknadsanalys av extern marknadskonsult.

Marknadens reaktioner har varit enbart positiva och frågan har ställts om anledningen till att produkten inte redan finns på marknaden? Då produkten är mobil och oberoende av omgivande miljöer, bör den vara en kvalitetshöjande faktor vid bekämpning av infektioner där resurser idag saknas.

Det finns i dagsläget inget alternativ till operationsrum. CompactaSteril erbjuder en valmöjlighet vid definierade operationer. Många invasiva ingrepp utförs idag p g a platsbrist utanför op-rum, vilket medför stor infektionsrisk. Produkten skulle lämpa sig väl för sårbehandling. Inom militären borde produkten kunna användas vid exempelvis transporter.

Nuvarande produktstatus:
Genom kontakt med Innovation Skåne,  utvaldes CompactaSteril våren 2016 ut som 1 av 3 medicintekniska produkter som skulle genomgå en test inom NoTeB (Nordisk Test Beds).  Tester av produkten utfördes vid Universitetssjukhus i Uppsala och Uleåborg.

Vidare genomfördes en utvärdering av Prof.  Magnus Tägil och Anders Lindstrand, ortopeder. Prototypen har också demonstrerats för Andreas Larsson, MSF Sweden innovation unit.

Utfrågningarna gav i grunden ett positivt mottagande, samtidigt som Compacta fick erfarenhetsåterföring. Främst genom kringutrustning, som måste anpassas till resp arbetssituation.

Kommentarer

Uleåborg- deltagare Ortoped, spec Öron näsa hals, spec ögon samt ett antal sköterskor.

  • ”Finns en stor potential i produkten, men anpassning av kringutrustning.”
  • ”Detta är framtiden.”
  • ”Mycket lämplig för office surgery, mindre tumörer etc. Privata sektorn akuta  sårbehandlingar. Privata kliniker. Kosmetisk kirurgi.”

Uppsala-Neonatal deltagare Neonatal läkare, verksamhetschef, sköterskor och assisterande personal;

  • ”Idén är mycket bra, troligtvis den lösning vi behöver i framtiden.”
  • ” Det finns planer på en nybyggnad för neonatal. Om Compactasteril kan användas istället, kan stora summor sparas, då op-rum är kostsamma att bygga.”

Uppsala- deltagare prof Ortopedi;

  • ”Idén är mycket bra.”
  • ”Verksamhetschefen borde tillfrågas, då som jag ser det, CS skulle helt förändra logistiken,  CS eller op-rum.”
  • ”Det skulle vara intressant att testa CS vid sjukhuset, del om CS kan flytta ut kirurgi från op-rum dels om CS kan förbättra renheten i bef op-rum.”

Kirurger Ortopdedi;

  • ”Att kunna flytta ut mindre kirurgi exempelvis hand-fot , skulle minska trycket på op-rum  och förbättra logistik och genomströmning av patienter.”

MSF Sweden, A. Larsson;

  • ”Till skillnad från olika förslag till vattenrening, som MSF inte kan utvärdera, är denna produkt unik. Jag ser ett stort behov och förmedlar informationen till våra specialister i Bryssel och Amsterdam.”

CompactaSteril – utan gränser

CompactaSterils användningsområde är givetvis inte begränsat bara till sjukvården, utan kan användas i många andra branscher där krav på tillgången till ren luft fri från virus, bakterier och partiklar är önskvärd och eller nödvändig. t e x inom livsmedelsindustrin, laboratorier, processindustrin, djursjukhus, ambulans, fartyg, flygplan, oljeplattformar m m.

Fördelen med CompactaSteril är förutom dess mobilitet och låga vikt på mindre än 20 kg, dess stryktåliga skal av karbon samt att utrustningen kan anpassas och specificeras efter användningsområde och kundbehov.

CompactaSteril kan produceras till en låg kostnad och är lätt att använda, oberoende av miljö.

cleanairbakterierhuvinstrument– Sjukhus, vårdcentraler, sjukhem etc…

Klädsel oberoende - endast händer och instrument i den sterila zonenskyddsmössaBilligare alternativ än traditionella operationssalarsjukdam 2   – Ambulanser, ”operationsbussar”, fartyg/flygplan/helikopter, oljeplattformar etc…

ambulansflygoljeplattformfartyg 2Ambulans CompactaSteril har en bred potential på en mängd olika områden

sjukdamenkla förhållandefältsjukhus 2livsmedelsindustrier– Katastrof-/fältsjukhus, vårdmiljöer där tillgång till ultra-rena operationsmöjligheter saknas, livsmedelsindustri/slakterier etc…

Kopia av slakterierdjursjukhussterilförpackning11286009376_ef940a6e9b_z (1)   – Djursjukhus/veterinärer, laboratorier, tillverkning-/processindustrier etc…

torso2Lätt och billig att transporteracompacta_huvPengar– CompactaSteril är en portabel produkt under 20 kg med många besparingar och vinster att erhålla.