2014-09-29
av admin
Kommentarer inaktiverade för CompactaSteril® – utan gränser

CompactaSteril® – utan gränser

Compacta AB utvecklar en unik mobil produkt ”CompactaSteril”.

För mer än 150 år sedan hävdade den franske kemisten och biologen Louis Pasteur att smittämnen kom utifrån, inte inifrån kroppen, och att infektioner orsakades av mikroorganismer.

Fortfarande, idag, utgör vårdrelaterade och postoperativa infektioner  ett stort globalt problem som orsakar både mänskligt lidande och höga kostnader för sjukvård och samhälle.

Compacta utvecklar en produkt; Compactasteril som genererar en väldefinierad luftzon över operationsytan, oberoende av omgivning och möjliggör fler kirurgiska ingrepp, säkrare vård, lägre kostnader, ökad flexibilitet och minskat behov av antibiotika.

Grundtanken med produkten är att skapa ett mikro Op-rum med en begränsad mikrobiologiskt och partikelfri volym över en arbetsyta. Kompletterad med Op-ljus samt för verksamheten nödvändig utrustning.

 

161110_luft_2ljus_22

Blå markering visar ultraren luft över patient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget befinner sig i ett expansivt skede. Tester har visat att produkten uppfyller kraven för ultra-ren luft och i dagsläget pågår uppbyggnad av prototyper för kliniska tester inom Region Skåne.

Det finns idag inget alternativ till traditionella operationsrum på marknaden. Vår produkt utgör ett komplement, som ger kunden valmöjlighet beroende på vilken typ av operativt ingrepp som ska utföras. CompactaSteril är en produkt av hög kvalitet som för kunden skapar flexibilitet, hanterbarhet, service och säkerhet till en låg kostnad. Hygien inom sjukvård är förutsättningen för ett säkert operativt ingrepp. Varje kliniskt ingrepp inom sjukvården innebär en risk för infektioner (nosokomiala infektioner).

 Inom vården ser man idag en ökad förekomst multiresistenta bakterier MSRA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus), vilket innebär förhöjd risk med svårläkta postoperativa sårinfektioner som följd. Postoperativ sårinfektion är den näst vanligaste typen av vårdrelaterad infektion i Sverige. Postoperativa sårinfektioner innebär lidande för patienten, ökad mortalitet, förlängda vårdtider, ökat antal återinläggningar och ökade samhällskostnader.

Att begränsa luftens innehåll av virus, bakterier och mikropartiklar över operationsytan är mycket betydelsefullt för att reducera postoperativa infektioner. CompactaSteril begränsar kraven på mikrobiologisk renhet till patienten och operationsområdet. Krav på mikrobiologisk renhet i rummet och tillhörande utrustning kan därför uteslutas. Med utgångspunkt från modifierad och anpassad teknik skapas en unik mobil produkt som vid Laboratorietest, (Din 1946-4) visat sig ge ett resultat som motsvarar kravet för ett avancerat operationsrum.

Det exceptionella med vår mobila produkt är helhetslösningen bestående av bakterie- och virusfri operationsyta i kombination av ett system bestående av kamera, operationsljus, allmänljus, UV-ljus m m som skapar förutsättningarna för högkvalitativa operationsingrepp inom en begränsad luftvolym. Produkten ger operatören möjlighet att själv styra ljusflöde, bildfokus, skuggor mm för att ge en optimal arbetsmiljö för läkare och säkerhet för patient. CompactaSteril uppskattas kunna användas vid ca 70 % av alla kirurgiska ingrepp.

Produkten väger mindre än 20 kg, vilket ger en i stort sett obegränsad hanterbarhet och mobilitet, samt att utrustningen kan anpassas och specificeras efter användningsområde och kundbehov. Följdaktligen kan ett operativt ingrepp utföras både inom sjukhus samt katastrofområde, i båda fall med optimal säkerhet för patienten.

Vid sidan om själva grundkonceptet, erbjuder Compacta ett system av tekniska produkter, för att skapa en säker arbetsmiljö för personal och patient.

Produkten är patenterad.

torso2